دوره و شماره: دوره 3، شماره 9، بهار 1395 
4. شناسائی و اولویت بندی علل فرار از خدمت کارکنان وظیفه ف.ا.ایزد

صفحه 47-58

محمد کمالی؛ عبد الله مجیدی؛ محمد رضا هاتفی؛ دکتر عبد الله مجیدی