دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1395 
5. تاثیر نوآوری بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب دارای فراوانی منابع طبیعی با تاکید بر ایران

صفحه 67-84

دکتر ابوالفضل شاه آبادی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ فریبا مهری تلیابی؛ راضیه داوری کیش