درباره نشریه

فصلنامة دانش انتظامی یزد، نشریه‌ای است علمی که در راستای مأموریت‌های محول‌شده به فرماندهی انتظامی استان یزد و با هدف ترویج دانش تخصصی متناسب با تخصص‌های انتظامی تأثیرپذیر از جغرافیای استان یزد، نتایج پژوهش‌های علمی در زمینة مسائل و آسیب‌های انتظامی و یا موضوعات مرتبط با آن‌ها را منتشر می‌کند.