اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه

1) اشاعه و ترویج دانش تخصصی متناسب با تخصص‌های انتظامی تاثیرپذیر از جغرافیای یزد؛

2) انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در حوزه‌ نظم و امنیت در استان یزد؛

3) تبیین نقش نهادها و ارگان‌ها در ارتقای امنیت استان یزد؛

4) فراهم‌آوردن زمینة تبادل آرا در مسائل وابسته به حوزة مطالعاتی نظم‌ و امنیت در استان یزد