اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سیدعلیرضا افشانی

جامعه‌شناسی هیئت علمی دانشگاه یزد

afshanialirezayazd.ac.ir
09131681590

اعضای هیات تحریریه

سید محسن سعیدی مدنی

انسان شناسی هیئت علمی دانشگاه یزد

m.saeidiyazd.ac.ir
09133621278

سیدسعید مظلومی محمودآباد

آموزش بهداشت دانشگاه علوم‌پزشکی شهیدصدوقی یزد

mazloomy.mmgmail.com

سیدسعید کشفی

روانشناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

s_s_kashfihotmail.com

حسین فلاح زاده ابرقویی

آمار زیستی هیئت علمی علوم پزشکی یزد

hofaabyahoo.com
09131529486

محمد رضا رضایی

برنامه ریزی شهری هیئت علمی دانشگاه یزد

mrezaeiyazd.ac.ir
09126177952

محمد رضا جوادی یگانه

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

www.mrjavadi.com
myeghanehut.ac.ir

عباس عسکری ندوشن

جامعه شناسی هیئت علمی دانشگاه یزد

aaskarinyazd.ac.ir
09132546846

ناصر بیات

جغرافیای انسانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

n_bayatut.ac.ir
09102115649

تقی بختیاری

علوم راهبردی عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع مقدس

taghibakhtiarigmail.com
09125367169